Paslaugų pirkimo ir pardavimo taisyklės

1. Sąvokos
1.1. Pardavėjas – Ignas Genys, veikiantis pagal verslo liudijimą nr. AA299686-1, buveinės
adresas: A. Šabaniausko g. 12-12, Vilnius, toliau taisyklėse vadinamas Perpatirti.lt arba Pardavėjas.
1.2. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra
apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų
arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų
aukščiau nurodytų asmenų tinkamai LR įstatymų įgalioti atstovai.
1.3. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, Juridinio arba fizinio asmens kodas, telefono
numeris, elektroninio pašto adresas.
1.4 Paslaugos – Pardavėjo vykdoma mokymų ir seminarų veikla pirkėjui.
1.5 Taisyklės – šios paslaugų pirkimo – pardavimo interneto tinklapyje Perpatirti.lt taisyklės.

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Taisyklės jas patvirtinus Pirkėjui arba sudarius nustatytos formos sutartį su Perpatirti.lt darbuotoju,
yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos,
paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybės bei kitos su paslaugų pirkimu –
pardavimu interneto tinklapyje Perpatirti.lt susijusios sąlygos.
2.2.Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius
pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai informuojami Jų nurodytų el. paštu arba telefonu, ne vėliau
nei 1 (viena) diena po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo.
2.3. Įsigyti paslaugas turi teisę tik Pirkėjai, nurodyti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas sutikdamas su
Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti paslaugas interneto tinklapyje Perpatirti.lt.

3. Asmens duomenų apsauga
https://perpatirti.lt/privatumo-politika/

4. Paslaugų užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas
4.1. Pirkėjas, užsisakydamas paslaugas, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose
privalo nurodyti tinkamam paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą,
pavardę, paslaugų suteikimo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo
pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini
paslaugų užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų
perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar
tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.
4.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs pageidaujamą paslaugą, įvykdo visus užsakymo žingsnius, laikoma, kad tarp
Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai ir tada yra sudarome pirkimo-pardavimo
sutartis.
4.4. Sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai, abu turi vienodus teisinius
įgaliojimus, padarinius ir pasekmes.

5. Pirkėjo teisės
5.1. Pirkėjas turi teisę užsisakyti paslaugas interneto tinklapyje Perpatirti.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti paslaugų užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.3. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

6. Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas, naudodamasis internete svetaine Perpatirti.lt, išsirenka pageidaujamą paslaugą, arba dėl
jos gauna profesionalią konsultaciją iš Perpatirti.lt vadybininko, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų
sąlygų, aiškiai nurodytų svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
6.2. Pateikęs visus reikalingus duomenis Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir
Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.
6.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo pateikti Asmens duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas
apie tai informuoti pardavėją.
6.4. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Prieš
užsakant paslaugas, mokamas 30 (trisdešimt) procentų avansas nuo galutinės sumos į Pardavėjo
atsiskaitomąją sąskaitą arba MyPos platformoje arba grynaisiais pinigais.
6.5 Galutinis apmokėjimas už paslaugas atliekamas per 3 (tris) darbo dienas jei su vadybininku
susitariame atskirai, sutartyje nurodytomis sąlygomis.
6.6 Visai kitais atvejais – Bilietai ir paslaugos yra apmokestinamos 100 % avansiniu apmokėjimu.

7. Pardavėjo teisės
7.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės Perpatirti.lt funkcijas, svetainėje esančių elementų
išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.
7.2. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų interneto tinklapyje Perpatirti.lt, teikimo apimtį ar būdą,
sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą iš anksto informavęs klientą.
7.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo paslaugų užsakymą, ir jo vykdymą jeigu
Pirkėjas, nesilaiko taisyklėse ir sutartyje nurodytų sąlygų.
7.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti sutartyje apibrėžtų paslaugų teikimo trukmę, formą, bei
kitus dalykus, siekiant sklandžiai užtikrinti paslaugų įvykdymą pirkėjui.

8. Pardavėjo įsipareigojimai
8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir interneto tinklapyje nustatytomis sąlygomis sudaryti
Pirkėjui galimybę naudotis internetinio tinklapio Perpatirti.lt teikiamomis paslaugomis
8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y.
Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.
8.3. Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7.1 – 7.4 punktuose nurodytus pakeitimus.
8.4. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjo užsakytas paslaugas sutartyje numatytoje vietoje.

9. Paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
9.1. Paslaugų kainos kiekvienam užsakovui suformuojamos individualiai, atsižvelgiant į kartu su
vadybininku sutartą kainą, sutarties pasirašymo metu.
9.2. Už užsisakytas paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
9.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
9.2.2. bankiniu pavedimu;
9.2.3 „MyPos“ platforma
9.2.4. grynaisiais pinigais paslaugų suteikimo metu;
9.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad paslaugų pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos
faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki
paslaugų suteikimo Pirkėjui momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos paslaugos, jų kiekis,
suteikiamos nuolaidos, galutinė paslaugų kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą
reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.
9.4. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR civilinio
kodekso 6.22811 , išlaidų, per 14 dienų atsisakyti šios sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas
išimtis. Anuliavus užsakymą, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, išskyrus faktines, jau
patirtas, Pardavėjo sąnaudas reikalingas atlikti paslaugą.

13. Atsakomybė
13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia
neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja
teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis interneto tinklapiu Perpatirti.lt.
13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog
Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis
Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.4. Jei Pardavėjo interneto tinklapyje Perpatirti.lt yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų
tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas,
yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą
ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą
išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
13.6. Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai,
kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

14. Apsikeitimas informacija
14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo interneto tinklapio skyriuje „Kontaktai“
nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per
20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Prašymą/skundą dėl mūsų interneto tinklapyje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų
teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p.: tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 2626751, interneto
svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą
EGCplatformoje http://ec.europa.eu/odr/